Dataskyddsbeskrivning (uppdaterad 1.6.2021)

1. Personuppgifts-ansvarig

ParkkiPate Oy (2707938-8)
PB 73, 00701 Helsingfors
[email protected], 0207218499

2. Registrets namn

ParkkiPate Oy / Reklamaatio-, tietosuoja- ja valvontarekisteri valvontamaksuasioissa

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter

ParkkiPate Oy använder personuppgifterna de samlar in för att kontrollera att parkeringsrättigheterna är i kraft och för att reda ut reklamationsfrågor och för att reda ut grunderna till de privaträttsliga övervakningsavgifter som de utfärdat. Uppgifterna används också vid eventuella domstolsförfaranden i fall av betalningsförsummelse.

Registret används också vid behov för att uppfylla lagstadgade förpliktelser eller myndighetsbestämmelser.

4. Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Längden på förvaringstiden fastställs enligt grunden till behandlingen av personuppgifterna. När grunden till behandlingen av personuppgifter upphör, raderas uppgifterna helt, och de är inte längre tillgängliga i någon av våra databaser. När vi behandlar dina personuppgifter behandlar vi inte dem genom vad i dataskyddsförordningen kallas automatiskt beslutsfattande.

På grund av de skyldigheter som införts i redovisningslagstiftningen, sparas information om övervakningsavgiftsärenden vanligtvis i sex år från slutet av året då räkenskapsåret har avslutats. Om till exempel vår fordran är föremål för tvist, eller om övervakningsavgiftsärendet av andra orsaker inte har betalats, är det mycket troligt att fordran i sista hand inkrävs i domstol. Många faktorer påverkar domstolsförfarandet av fordran, såsom a) förväntad behandlingstid, b) alternativa tvistlösningsmetoder och deras ändamålsenlighet, c) innehållet i befintlig lagstiftning och myndigheternas praxis, och d) de tillgängliga resurserna till hands för tvistförfarandet. Uppgifterna sparas så länge det finns möjlighet till potentiellt domstolsförfarande. I praktiken innebär detta, att ärenden strävas till att föras till domstolsförfarande inom de tidsramar på tre och tio år som fastställs i lagen om preskription av skulder.

5. Registrets informations-innehåll

Beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna registrerar ParkkiPate Oy:

 • digitala bilder tagna på fordonet,
 • fordonets registernummer, modell och märke,
 • vid en eventuell reklamationsprocess registreras anmälarens namn, kontaktuppgifter samt övriga eventuella uppgifter som överlåtits i samband med reklamationen (inklusive elektronisk och manuell brevväxling samt telefonsamtal).

Registret innehåller också uppgifter om grunderna till privaträttsliga övervakningsavgifter, uppgifter om åtgärder som genomförts i ärendet samt uppgifter som mottagits/insamlats från myndigheterna.

6. Regelrätta informationskällor

I registret antecknas alla uppgifter om privaträttsliga övervakningsavgifter som erhållits från ParkkiPate Oy:s anställda parkeringsövervakare (inklusive digitala bilder av fordonen). ParkkiPate Oy fotograferar fordon parkerade i sina övervakningsområden för att genomföra parkeringsövervakning. Syftet med fotograferingen kan bland annat vara att verifiera felaktig parkering som har ägt rum eller att kontrollera tiden för ett specifikt fordon. Om fotograferingen sker på grund av tidskontroll och inte leder till en övervakningsavgift, raderas bilderna som tagits av fordonet automatiskt bort från alla ParkkiPate Oy:s system senast inom 48 timmar från det att bilderna togs. Dessutom samlas uppgifterna in av den registrerade själv i samband med registrering av parkeringsrättigheter eller i samband med behandlingen av reklamationer.

7. Regelrätta utlämnanden av uppgifter

Uppgifterna utlämnas till inkasseringsbyråer som har verksamhet i Finland för att driva in fordringarna. Uppgifterna överlåts även inom koncernbolaget mellan moder- och dotterbolag. Därtill kan uppgifterna utlämnas till våra Franchising-företagare.

Därtill utlämnas registeruppgifterna till den registrerade, samt till olika myndigheter enligt gällande lag. Uppgifterna kan också utlämnas i andra fall som lagen tillåter. Uppgifterna kan eventuellt också utlämnas till IT-stödpersoner.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte förutsätts av den gällande lagstiftningen.

9. Principerna för skyddet av registret

I företagets lokaler finns ett övervaknings- och larmsystem. Det skriftliga materialet finns i ett skilt låst utrymme. Det omnämnda materialet förvaras så länge som gällande lagstiftning förutsätter. Personuppgifterna används enbart av personalen som ansvarar för reklamationsbehandlingen.

Uppgifterna antecknade i registret är konfidentiella. Personalen har förbundit sig till att hemlighålla alla uppgifter de fått genom sitt arbete. Användning av registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. När arbetsförhållandet upphör, upphör också tillgången till registret. Personuppgifterna används enbart av personalen som ansvarar för reklamationsbehandlingen.

10. Granskningsrätt

Varje registrerad har rätt att granska den information som finns om dem i kundregistret. En ansökan om att få tillgång till registeruppgifterna ska göras genom ParkkiPate Oy:s webbplats eller till exempel per e-post till [email protected] I samband med svaret meddelas den registrerade också om uppgifternas ursprung, deras användningsändamål, samt uppgifter om vart uppgifterna eventuellt utlämnas. Kunden ska i sin begäran om granskning ge de identifikationsuppgifter som krävs för att hitta informationen.

Ni kan också göra en begäran om era personuppgifter per post på adressen:

ParkkiPate Oy, PB 73, 00701 Helsingfors

I begäran som skickas per post ska inkluderas en kopia av ett gällande identitetsbevis samt en ifylld och utskriven blankett om datasekretess från oss. Vi kommer med ett skilt brev att be er bekräfta er förfrågan och samtidigt meddelar ni en e-postadress, till vilken vi kan leverera eventuella uppgifter och svar på er begäran.

11. Rätt att kräva rättelse av en uppgift

Varje registrerad har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift om hen som finns i registret. En ansökan om att få rättelse av registeruppgifterna ska göras genom ParkkiPate Oy:s webbplats eller till exempel per e-post till [email protected] Kunden ska i sin begäran om rättelse ge de identifikationsuppgifter som krävs för att hitta informationen, samt de ändringar hen kräver att görs.

12. Övriga rättigheter avseende behandling av personuppgifter

Varje registrerad har under vissa förutsättningar rätten att kräva att personuppgifterna som gäller hen raderas från kundregistret. Kravet om radering av registeruppgifterna ska lämnas in genom ParkkiPate Oy:s webbplats eller till exempel per e-post till [email protected]

13. Policyer om kakor

1. Hur ber ni användare om samtycke till att använda kakor? Hur kan en användare neka till lagringen och användningen av kakor?

Cookiebot, som vi använder, ber automatiskt varje webbplatsbesökare om aktivt samtycke till kakor. Nödvändiga kakor är alltid aktiva, de övriga kan webbplatsbesökaren antingen godkänna eller avvisa.

Webbplatsbesökaren kan avvisa lagring och användning av kakor genom att klicka på antingen ”Endast nödvändiga” eller ”Tillåt val”.

2. Hur verifierar ni att era besökare har gett sitt samtycke till användningen av kakor?

Efter att ha avvisat/godkänt kakor skapas en unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för webbplatsbesökaren, t.ex. 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ / tY005RQK + 7kLKuguGnBliQ ==. Nedanför koden finns datum och tid då kakorna godkändes. Webbplatsbesökaren kan antingen ändra sitt godkännande eller ta tillbaka sitt godkännande av icke-nödvändiga kakor när som helst på: https://parkkipate.fi/sv/kakor-cookies/. Efter uppdateringen skapas en ny, unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för hen.

Från Cookiebots administratörspanel kan vi verifiera webbplatsbesökarens samtycke till användningen av cookies mot godkännandekoden och det datum hen ger oss.

Vi kan ladda ned samtyckesloggen dagligen och filtrera godkännandekoden och datum för en specifik webbplatsbesökare från listan. Detta gör det också möjligt för oss att verifiera godkännandekoden vi skapade, ” 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==n, samtycke till användning av kakor.

Med denna verksamhetsmodell säkerställer vi att uppgifterna från en webbplatsbesökare förblir helt anonyma, tills det är nödvändigt att avslöja hens identitet, antingen på grund av en åtgärd av hen själv eller av myndigheterna. En unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod kan användas för att säkerställa att befintligt samtycke inte kan ändras utan spår – vare sig av webbplatsbesökaren själv eller av skadliga tredje parter. Cookiebot säkerställer detta genom att alltid skapa en ny godkännandekod när en webbplatsbesökare ändrar sin gamla ”samtyckesstatus” (consent state).

3. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren inte godkänner kakor?

Detta påverkar inte webbplatsen parkkipate.fi eller reklamaatio.parkkipate.fi, eftersom nödvändiga kakor måste godkännas.

4. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren tekniskt har blockerat användningen av kakor?

Även om en webbplatsbesökare tekniskt blockerar kakor, fungerar fortfarande de nödvändiga kakorna.

Om en webbplatsbesökare försöker ändra godkännandet genom att trycka på ”Ändra ditt godkännande”, utfärdar webbläsaren en varning om att den tekniska blockeringen av kakor ska tas bort om man vill ändra sin samtycksstatus.

5. Hur hanteras användarsamtycken? Hur lagras användarens samtycken, och hur länge lagras samtycken?

Hur hanteras och lagras användarsamtycken? Cookiebot lagrar automatiskt besökarens samtycke i en samtyckeslogg, som endast kan ses av en (1) person på vårt företag.

I samtyckesloggen registrerar Cookiebot webbplatsbesökarens:

 • anonymiserade IP-adress (de tre sista siffrorna har ersatts med ’0’), t.ex. 199.238.0.0
 • datum och tid för samtycket
 • webbläsaruppgifter, t.ex. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
 • URL-adress där samtycket gavs, t.ex. https://parkkipate.fi
 • anonyma, unika, slumpmässiga och krypterade godkännandekod
 • ”samtyckesstatus” (consent state), som fungerar som bevis på samtycke.

Om nödvändigt kan vi demonstrera samtycken från webbplatsbesökare till myndigheterna. Cookiebots server finns i Irland och fungerar i enlighet med EU-lagstiftningen.

Cookiebot lagrar en ”CookieConsent” -kaka i webbplatsbesökares webbläsare, som bara för med sig en anonym, unik, slumpmässig och krypterad godkännandekod och samtyckesstatus. Detta gör det möjligt för vår webbplats att automatiskt respektera den samtyckesstatus som varje webbplatsbesökare tidigare har angett. Samma information lagras över den krypterade anslutningen i samtyckesloggen på Cookiebot-servern.

Hur länge lagras samtycken? Kakan ”CookieConsent” lagras automatiskt i webbläsaren i 12 månader och efteråt tillfrågas webbplatsbesökaren igen, såvida inte:

 • webbplatsbesökaren tömmer/raderar kakor från sin webbläsare
 • såvida vi inte ändrar vår policy om kakor, eller lägger till/raderar kakor. I dessa fall tvingar vi webbplatsbesökaren att uppdatera sin samtyckesstatus för att motsvara vår aktuella policy om kakor. I detta fall återställs webbplatsbesökares samtycke endast till nödvändiga kakor innan hen har godkänt/avvisat kakorna.
Finländsk_Service
Olemme Suomen Yrittäjien jäsenyritys
ålitlig_partner