Dataskyddsbeskrivning (uppdaterad 15.2.2021)

1. Personuppgifts-ansvarig

ParkkiPate Oy (2707938-8)
PB 73, 00701 Helsingfors
[email protected], 0207218499

2. Registrets namn

ParkkiPate Oy / Reklamaatiot

3. Ändamål för behandlingen av personuppgifter

ParkkiPate Oy använder personuppgifterna de samlar in för att kontrollera att parkeringsrättigheterna är i kraft och för att reda ut reklamationsfrågor och för att reda ut grunderna till de privaträttsliga övervakningsavgifter som de utfärdat. Uppgifterna används också vid eventuella domstolsförfaranden i fall av betalningsförsummelse.

Registret används också vid behov för att uppfylla lagstadgade förpliktelser eller myndighetsbestämmelser.

4. Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Längden på förvaringstiden fastställs enligt grunden till behandlingen av personuppgifterna. När grunden till behandlingen av personuppgifter upphör, raderas uppgifterna helt, och de är inte längre tillgängliga i någon av våra databaser. När vi behandlar dina personuppgifter behandlar vi inte dem genom vad i dataskyddsförordningen kallas automatiskt beslutsfattande.

5. Registrets informations-innehåll

Beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna registrerar ParkkiPate Oy:

  • digitala bilder tagna på fordonet,
  • fordonets registernummer, modell och märke,
  • vid en eventuell reklamationsprocess registreras anmälarens namn, kontaktuppgifter samt övriga eventuella uppgifter som överlåtits i samband med reklamationen (inklusive elektronisk och manuell brevväxling samt telefonsamtal).

Registret innehåller också uppgifter om grunderna till privaträttsliga övervakningsavgifter, uppgifter om åtgärder som genomförts i ärendet samt uppgifter som mottagits/insamlats från myndigheterna.

6. Regelrätta informationskällor

I registret antecknas alla uppgifter om privaträttsliga
övervakningsavgifter som erhållits från ParkkiPate Oy:s anställda parkeringsövervakare (inklusive digitala bilder av fordonen). Dessutom samlas uppgifterna in av den registrerade själv i samband med registrering av parkeringsrättigheter eller i samband med behandlingen av reklamationen.

7. Regelrätta utlämnanden av uppgifter

Uppgifterna utlämnas till inkasseringsbyråer som har verksamhet i Finland för att driva in fordringarna. Uppgifterna överlåts även inom koncernbolaget mellan moder- och dotterbolag. Därtill kan uppgifterna utlämnas till våra Franchising-företagare.

Därtill utlämnas registeruppgifterna till den registrerade, samt till olika myndigheter enligt gällande lag. Uppgifterna kan också utlämnas i andra fall som lagen tillåter. Uppgifterna kan eventuellt också utlämnas till IT-stödpersoner.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte förutsätts av den gällande lagstiftningen.

9. Principerna för skyddet av registret

I företagets lokaler finns ett övervaknings- och larmsystem. Det skriftliga materialet finns i ett skilt låst utrymme. Det omnämnda materialet förvaras så länge som gällande lagstiftning förutsätter. Personuppgifterna används enbart av personalen som ansvarar för reklamationsbehandlingen.

Uppgifterna antecknade i registret är konfidentiella. Personalen har förbundit sig till att hemlighålla alla uppgifter de fått genom sitt arbete. Användning av registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. När arbetsförhållandet upphör, upphör också tillgången till registret. Personuppgifterna används enbart av personalen som ansvarar för reklamationsbehandlingen.

10. Granskningsrätt

Varje registrerad har rätt att granska den information som finns om dem i kundregistret. En ansökan om att få tillgång till registeruppgifterna ska göras genom ParkkiPate Oy:s webbplats. I samband med svaret meddelas den registrerade också om uppgifternas ursprung, deras användningsändamål, samt uppgifter om vart uppgifterna eventuellt utlämnas. Kunden ska i sin begäran om granskning ge de identifikationsuppgifter som krävs för att hitta informationen.

Ni kan också göra en begäran om era personuppgifter per post på adressen:

ParkkiPate Oy, PB 73, 00701 Helsingfors

I begäran som skickas per post ska inkluderas en kopia av ett gällande identitetsbevis samt en ifylld och utskriven blankett om datasekretess från oss. Vi kommer med ett skilt brev att be er bekräfta er förfrågan och samtidigt meddelar ni en e-postadress, till vilken vi kan leverera eventuella uppgifter och svar på er begäran.

11. Rätt att kräva rättelse av en uppgift

Varje registrerad har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift om hen som finns i registret. En ansökan om att få rättelse av registeruppgifterna ska göras genom ParkkiPate Oy:s webbplats. Kunden ska i sin begäran om rättelse ge de identifikationsuppgifter som krävs för att hitta informationen, samt de ändringar hen kräver att görs.

12. Övriga rättigheter avseende behandling av personuppgifter

Varje registrerad har under vissa förutsättningar rätten att kräva att personuppgifterna som gäller hen raderas från kundregistret. Kravet om radering av registeruppgifterna ska lämnas in genom ParkkiPate Oy:s webbplats.