Tietosuojaseloste (päivitetty 15.2.2021)

1. Rekisterinpitäjä

ParkkiPate Oy (2707938-8)
PL 73, 00701 Helsinki
[email protected], 0207218499

2. Rekisterin nimi

ParkkiPate Oy / Reklamaatiot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ParkkiPate Oy käyttää keräämiään henkilötietoja pysäköintioikeuden voimassa olon varmistamiseksi ja reklamaatioasioiden sekä antamiensa yksityisoikeudellisten valvontamaksujen perusteen selvittämiseksi. Tietoja käytetään myös maksulaiminlyöntiä koskevissa tapauksissa mahdollisessa tuomioistuinmenettelyssä

Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös lakiin perustuviin tai viranomaisten määräysten mukaisiin velvoitteisiin vastaamiseen.

4. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietojasi säilytämme niin kauan kuin se on välttämätöntä. Säilyttämisajan pituus määräytyy henkilötietojen käsittelyperusteen pohjalta. Kun henkilötietojen käsittelyn peruste on päättynyt, tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, eikä niitä ole saatavilla enää mistään tietokannoistamme. Emme henkilötietojen käsittelyn aikana käsittele tietojanne tietosuoja-asetuksella tarkoitetun automaattisen päätöksenteon keinoin.

5. Rekisterin tietosisältö

ParkkiPate Oy rekisteröi tietosuojakäsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisteriinsä:

  • ajoneuvosta otetut digitaaliset kuvat,
  • ajoneuvon rekisterinumeron, mallin ja merkin,
  • mahdollisessa reklamaatioprosessissa rekisteröidyksi ilmoittautuvan nimen, yhteystiedot sekä muut mahdollisesti näin luovutetut tiedot (mukaan lukien sähköinen ja manuaalinen kirjeenvaihto sekä puhelinkeskustelut).

Rekisteri pitää sisällään myös tiedot yksityisoikeudellisen valvontamaksun perusteesta, tiedot asiassa tehdyistä toimenpiteistä sekä viranomaisilta saadut/kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitään ParkkiPate Oy:n henkilökuntaan kuuluvilta pysäköinninvalvojilta saadut yksityisoikeudellista valvontamaksua koskevat tiedot (mukaan lukien digitaaliset ajoneuvoista otetut kuvat). Lisäksi tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään pysäköintioikeuksien rekisteröimisen muodossa tai reklamaatiokäsittelyn kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomessa toimivien perintätoimistojen käyttöön saatavien perimiseksi. Tietoja luovutetaan myös konserniyhtiössä emo- ja tytäryhtiöiden välillä. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Franchising-yrittäjillemme.

Lisäksi rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle sekä voimassa olevan oikeuden vaatimalla tavalla eri viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös muissa lain sallimissa tapauksissa. Tietoja saatetaan luovuttaa myös IT-tuesta vastaavalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jollei voimassa oleva lainsäädäntö sitä kulloinkin edellytä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä. Kirjallinen aineisto on erikseen lukituissa tiloissa. Mainittua aineistoa säilytetään kulloinkin voimassa
olevan oikeuden edellyttämä aika. Henkilötiedot ovat vain reklamaatiokäsittelystä vastaavan henkilökunnan käytössä.

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilökunta on antanut sitoumuksen työssään saamiensa tietojen salassa pitämisestä. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Työsuhteen päättyessä pääsy rekisteriin päättyy. Henkilötiedot ovat vain reklamaatiokäsittelystä vastaavan henkilökunnan käytössä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, jotka ovat asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen saamiseksi tarkoitettu pyyntö tulee tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta. Vastauksen yhteydessä rekisteröidylle ilmoitetaan myös mistä tiedot ovat peräisin, niiden käyttötarkoitus ja tieto siitä, mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa.

Voitte tehdä henkilötietoja koskevan pyyntönne myös postitse osoitteeseen:

ParkkiPate Oy, PL 73, 00701 Helsinki

Postitse tehtävissä tiedusteluissa on oltava mukana kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestanne sekä tulostettu tietosuojalomakkeemme täytettynä. Tulemme erillisellä kirjeellä pyytämään teitä vahvistamaan pyyntönne ja samalla ilmoittamaan sähköpostiosoitteen, johon mahdollisesti pyytämme tiedot ja vastaus tiedusteluunne voidaan toimittaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, joka on rekisterissä. Rekisteritietojen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta. Asiakkaan tulee esittää korjaamista koskevassa pyynnössään tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa sekä muutokset, joita hän vaatii tehtäväksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus pyytää häntä koskeva henkilötieto poistettavaksi asiakasrekisteristä. Rekisteritietojen poistamista koskeva vaatimus tulee tehdä ParkkiPate Oy:n internetsivujen kautta.